Tungkol sa atin

MGA LUPON NG REHISTRO

Ang Lupon ng Rehistro ay narinig at nagpasya sa mga apela na lumitaw galing sa hamon ng botante o ang desisyon ng clerk tungkol sa rehistro ng botante.

Bawat Board of Registration ay nagpupulong sa kanilang kanya-kanyang county sa araw ng eleksyon. Ang board ay maaari din magpulong sa hiling ng clerk para marinig ang apela galing sa rehistro ng botante at manatiling magpulong hanggang ang lahat ng apel ay marinig.

Mga Miyembro

IslandNameTerm Expiration Date
HawaiiPhilip BarnesJune 30, 2026
HawaiiShawn MerrillJune 30, 2027
HawaiiVacant
MauiLinda PuppoloJune 30, 2025
MauiKecia SakugawaJune 30, 2024
MauiVacant
KauaiDaniel Freundholdover
KauaiVacant
KauaiVacant
OahuDaphne Barbee-WootenJune 30, 2024
OahuVacant
OahuVacant

Merong apat na Boards of Registration na nagrerepresenta sa mga sumusunod na mga Island:

 • Isla ng Hawaii
 • Mga Isla ng Maui, Molokai, Lanai, at Kahoolawe
 • Isla ng Oahu
 • Mga Isla ng Kauai at Niihau

Bawat Boards ay bumubuo ng tatlo (3) miyembro inapoint ng Gobernador nagsisilbing apat (4) na taon termino. Sa anumang kaso hindi dapat ganap na binubuo ng Board ng isang politikal na pagkakaugnay.

Mga Hindi Pagkakaunawaan sa Pagpaparehistro

Kung sakali na ang clerk ay tumanggi na itama ang rehistro o tumanggi na irehistro ang aplikante, ang tao ay pwedeng umapela sa Board of Registration.

Hamon ng Botante

Kahit sinong botante na may karapatan na nasa serbisyo ng botante sa center,ay maaaring hamonin ang isang botante sa Karapatan sa pagboto sa kadahilanang:

 • Ang botante ay hindi ang taong pinagbibintangan ng botante
 • Ang botante ay hindi karapat-dapat na bumoto sa distrito naiyan.

Sinumang tao na nahamon ay mabibigyan ng oportunidad ng kaugnay na aksyon. Kung hindi, ang hamon ay isinasaalang-alang at pagpapasya han kaagad ng clerk at ang ruling o order ay ihahayag.

Ang mga hamon ng botante na hindi ginawa sa sentro ng serbisyo ng botante ay maging sa kasulatan na nagpapaliwanag ng batayan kung saan ito ay base at nilagdaan ng taong gumagawa ng hamon. Sa pagtanggap ng clerk ng kasulatan ng hamon siya ay mag-iimbistiga at mamamahala sa hamon sa madaling panahon.

Mga Apela sa Board of Registration

Ang nararapat na Board of Registration ay nakikinig ng anumang apela sa pamahalaan na ginawa ng clerk. Ang naghahamon at ang hinahamon ay parehong mayroong karapatan na umapela sa ruling o order sa Intermediate Court of Appeals.

Mga Records ng Paglilitis

Bawat isang Board ay dapat mayroong libro ng talaan kung saan ang buo at detalyeng minuto ay dapat pangalagaan sa lahat ng kanilang mga paglilitis. Ang mga minuto ay iingatan sa araw araw at isama ang petsa at lugar ng meeting, pangalan ng miyembro na umattend, ang pangalan ng bawat tao na pinangangasiwaan ang panunumpa, pangalan ng naghahamon, ang desisyon ng Board, at lahat ng iba pang detalye na malamang na may kinalaman sa aksyon ng Board o kahit sinong tao na nandoon sa harapan nito.

Para sa kumpletong impormasyon, pakiusap na sumangguni sa HRS §§ 11-11 hanggang 11-54.

Kontakin ang Board of Registration:
Boards of Registration
c/o Office of Elections
802 Lehua Avenue
Pearl City, HI 96782

Ph: (808) 453-8683
Email: [email protected]

Komisyon ng Halalan

Act 57 (Bill No. HB 267, 2004) ay nagtatag ng siyam (9) panel ng miyembro, tinagurian ang Elections Commission, na pumalit sa Elections at Appointment Review Panel.

Ang Elections Commission ay binubuo ng mga sumusunod:

 • Dalawa (2) miyembro na hinirang ng Presidente para sa Senado
 • Dalawa(2) miyembro ng hinirang na Leder ng Senado Minorya
 • Dalawa (2) miyembro hinirang ng Tagapagsalita ng Kapulungan
 • Dalawa (2) miyembro na hinirang ng Leder ng Tagapagsalita ng Minorya.
 • Isa (1) miyembro na pinili ng two-thirds na boto ng Elections Commission para maglingkod bilang Chairperson

Bawat grupo ng apat (4) Miyembro ng Komisyon ng Eleksyon na pinili ng bawat kapulungan ay isasama (1) miyembro galing sa bawat isa sa mga apat na (4) counties: Hawaii, Maui, Kauai, Oahu.

Isang tao mula sa parehong county na aalis na miyembro ng Eleksyon ay pupunan ang bakante sa Komisyon ng Eleksyon. Kung ang bakante ay hindi napunuuan sa loob ng (15) araw, ang Punong Mahistrado ng Korte Suprema ang magpupuno ng bakante.

NameAppointing AuthorityIsland RepresentationTerm Expiration Date
Michael Curtis
(Chairperson)
n/an/aJune 30, 2026
Clare McAdamPresident of the SenateHawaiiJune 30, 2026
Kahiolani PapalimuHouse Minority LeaderHawaiiJune 30, 2024
Dylan AndrionSenate Minority LeaderMauiJune 30, 2024
Jeffrey KuwadaSpeaker of the HouseMauiJune 30, 2026
Anita Aquino Senate Minority LeaderKauaiJune 30, 2026
Ralph Cushnie House Minority LeaderKauaiJune 30, 2026
Cynthia TakenakaPresident of the SenateOahuJune 30, 2024
Stafford KiguchiSpeaker of the HouseOahuJune 30, 2024

Mga tungkulin

Ang mga tungkulin ng Elections Commission ibinigay sa ilalim ng Hawaii Revised Statutes § 11-7.5 Ay ang mga sumusunod:

 • Magsagawa ng Pampublikong Pagdinig;
 • Magimbistiga at magsagawa ng pagdinig para tumanggap ng ebidensya ng anumang mga paglabag at mga reklamo;
 • Nagpatibay ng mga tuntunin alinsunod sa chapter 91;
 • Magtrabaho, ng walang pagsasaalang-alang sa chapter 76, isang full-time Chief Election Officer, alinsunod sa section 11-1.6; at;
 • Payuhan ang Chief ElectionOfficer sa mga bagay na kaugnay sa eleksyon

Para sa kumpletong impormasyon, pakiusap na sumangguni sa HRS§§ 11-7 hanggang 11-9

Kontakin ang Elections Commission:
Elections Commission
c/o Office of Elections
802 Lehua Avenue
Pearl City, HI 96782