Election Calendar

2022 KALENDARIO TI ELEKSION (2022 ELECTION CALENDAR)

MASEKNAN MAARAMID PETSA
Dagiti Kandidato Panagipila ti kandidato

Panangala iti papel ti nominasion manipud iti Opisina Dagiti Eleksion (Office of Elections) wenno iti Opisina ti Klerk (Clerk’s Office) [Dagiti Narebisar a Paglintegan ti Hawaii (HRS §12‑2.5)]

Martes, Pebrero 1
Dagiti Baro a Partido Politikal Maudi nga aldaw (deadline) a panangbukel iti baro a partido politikal

Panangipila iti petision tapno mabukel ti partido politikal, dagiti pagannurotan ti partido, ken dagiti opisial iti Opisina Dagiti Eleksion (HRS §11-62)

Huebes, Pebrero 24
Dagiti Partido Politikal Maudi nga aldaw ti panagipila kadagiti pagannurotan ti partido

Ipila dagiti pagannurotan ti partido iti Opisina Dagiti Eleksion (HRS §11-63)

Mierkoles, Marso 16
Dagiti Baro a Partido Politikal Maudi a panagipila kadagiti party objections wenno panangsupiat/reklamo iti ania man a banag iti partido

Ipila dagiti panangsupiat iti partido politikal iti Opisina Dagiti Eleksion (HRS §11-62)

Huebes, Marso 24[1]
Dagiti Partido Politikal Maudi nga aldaw a panagipila kadagiti opisial ti partido

Ipila dagiti opisial ti partido iti Opisina Dagiti Eleksion (HRS §11-64)

Sabado, Mayo 14
Dagiti Kandidato Maudi nga aldaw a panagipila ti kandidato

Maudi nga aldaw ti panagipila iti papel ti nominasion para iti Eleksion Primaria iti Opisina Dagiti Eleksion wenno iti Opisina ti Klerk (HRS §12-6)

Martes, Hunio 7
Dagiti Kandidato Maudi nga aldaw a panangibabawi iti kandidatura

Isubmitir ti kiddaw a panangibabawi iti kandidatura para iti Eleksion Primaria gapu iti ania man a rason iti Opisina Dagiti Eleksion (HRS §11-117)

Mierkoles, Hunio 8
Dagiti Kandidato, Dagiti Partido, ken Dagiti Botante Maudi nga aldaw a panagipila iti panangsupiat iti papel ti nominasion

Ipila dagiti naisurat a panangsupiat iti papel ti nominasion para iti Eleksion Primaria iti Opisina Dagiti Eleksion wenno iti Opisina ti Klerk (HRS §12-8)

Martes, Hunio 14
Dagiti Kandidato Maudi nga aldaw a panangibabawi iti kandidatura gapu iti saan a napintas a salun-at

Isubmitir ti kiddaw a panangibabawi iti kandidatura para iti Eleksion Primaria gapu kadagiti rason a di nasayaat a salun-at iti Opisina Dagiti Eleksion wenno iti Opisina ti Klerk (HRS §11-117)

Biernes, Hunio 24
Opisina ti Klerk Maudi nga aldaw a panangikoreo kadagiti balota kadagiti botante nga adda iti ballasiw-taaw

Ikoreo wenno ibuson dagiti balota a para iti Eleksion Primaria kadagiti botante nga adda iti ballasiw-taaw (452 USC §20302 & HRS §15D-9)

Mierkoles, Hunio 29
Dagiti Botante Maudi nga aldaw a panagparehistro iti Opisina ti Klerk tapno makabotos para iti Eleksion Primaria (HRS §11-24) Dagiti botante nga kualipikado ti late registration, mabalinna ti agparehistro ken agbotos iti Sentro ti Serbisio (HRS §11- 15.2) Huebes, Hulio 14
Dagiti Partido Politikal Isubmitir dagiti nagan dagiti agbantay kadagiti pagbotosan para iti Eleksion Primaria iti Opisina Dagiti Eleksion wenno iti Opisina ti Klerk (HRS §11-77) Sabado, Hulio 23
Dagiti Botante Mangruhi a maawat ti naikoreo a balota para iti Eleksion Primaria (HRS §11-102) Martes, Hulio 26
Dagiti Botante Maluktan dagiti lugar ti Sentro ti Serbisio iti panagbotosan para iti Eleksion Primaria  (HRS §§11-15.2 & 11-109) Lunes, Agosto 1
Dagiti Botante Maudi nga aldaw a kiddawen para iti koreo a balota kadagiti Opisina ti Klerk para iti Eleksion Primaria  (HRS §15-4) Sabado, Agosto 6
Dagiti Botante Malukatan dagiti lugar a pagidepositoan para iti Eleksion Primaria (HRS §11-109) Lunes, Agosto 3
Dagiti Partido Politikal ken Dagiti Petisioner Dagiti Kandidato a Presidente Maudi nga aldaw a panagipila kadagiti petision presidensial (presidential petitions)

Maudi nga aldaw a panagipila kadagiti petision presidensial iti Opisina Dagiti Eleksion (HRS §11-113(c)(2))

Mierkoles, Agosto 8
  ELEKSION PRIMARIA (HRS §12-2)

 

Agserra dagiti serbisio a lugar a pagbotosan ken dagiti lugar a pagidepositoan iti 7:00pm. Masapul a maawat ti Opisina ti Klerk dagiti balota 7:00pm (HRS §§11-104 & 11-131)

Sabado, Agosto 13
Kamara, Senado, ken Dagiti Klerk ti County Isubmitir dagiti saludsod iti pannakaamendar ti Konstitusion, dagiti saludsod iti pannakaamendar ti County Charter (Pamunganayan-Linteg ti County), ken dagiti saludsod iti County Initiative (Inisiatibo ti County) iti Opisina Dagiti Eleksion (HRS §11-119) Huebes, Agosto 25
Dagiti Kandidato, Dagiti Partido, ken Dagiti Botante Ipila dagiti reklamo maipanggep iti ania man a makontestar a puesto iti Eleksion Primaria gapu iti ania man a rason iti Korte Suprema ti Hawaii (HRS §11-173.5) Biernes, Agosto 26
Dagiti Kandidato Maudi nga aldaw a panangibabawi iti kandidatra gapu iti di nasayaat a salun-at

Isubmitir ti kiddaw a panangibabawi iti kandidatura para iti Eleksion Heneral gapu kadagiti rason iti di nasayaat a salun-at iti Opisina Dagiti Eleksion wenno iti Opisina ti Klerk (HRS §11-117)

Lunes, Septiembre 19
Opisina ti Klerk Ibuson wenno ikoreo dagiti balota a para iti Eleksion Heneral kadagiti botante nga adda iti ballasiw-taaw (42 USC§1973ff-1 & HRS §15D-9) Biernes, Septiembre 23
Dagiti Botante Maudi nga aldaw ti Panagparehistro Dagiti Botante

Maudi nga aldaw a panagparehistro iti Opisina ti Klerk tapno makabotos para iti Eleksion Primaria (HRS §11-24) Dagiti botante nga kualipikado ti late registration, mabalinna ti agparehistro ken agbotos iti Sentro ti Serbisio (HRS §11- 15.2)

Martes, Oktubre 11
Partido Politikal Isubmitir dagiti nagan dagiti agbantay kadagiti pagbotosan para iti Eleksion Heneral iti Opisina Dagiti Eleksion wenno iti Opisina ti Klerk (HRS §11‑77) Mierkoles, Oktubre 19
Dagiti Botante Mangruhi a maawat ti naikoreo a balota para iti Eleksion Primaria (HRS §11-102) Viernes, Oktubre 21
Dagiti Botante Maluktan dagiti lugar ti Sentro ti Serbisio iti panagbotosan para iti Eleksion Heneral  (HRS §§11-15.2 & 11-109) Viernes, Oktubre 25
Dagiti Botante Maudi nga aldaw a kiddawen para iti koreo a balota kadagiti Opisina ti Klerk para iti Eleksion Heneral  (HRS §15-4) Martes, Nobiembre 1
Dagiti Botante Malukatan dagiti lugar a pagidepositoan para iti Eleksion Primaria (HRS §11-109) Martes, Nobiembre 1
  ELEKSION HENERAL (Konstitusion ti Estado, Artikulo II, Seksion 8)

 

Agserra dagiti serbisio a lugar a pagbotosan ken dagiti lugar a pagidepositoan iti 7:00pm. Masapul a maawat ti Opisina ti Klerk dagiti balota 7:00pm (HRS §§11-104 & 11-131)

Martes, Nobiembre 8
Dagiti Kandidato, Dagiti Partido, ken Dagiti Botante Maudi nga aldaw ti panagipila kadagiti panagkuestionar/reklamo maipanggep iti eleksion

Ipila dagiti reklamo maipanggep iti ania man a makontestar a puesto iti Eleksion Heneral gapu iti ania man a rason iti Korte Suprema ti Hawaii (HRS §11-174.5)

Lunes, Nobiembre 28
Opisina Dagiti Eleksion Determinarenna dagiti pakadiskualipikaan ti partido

Determinarenna dagiti pakadiskualipikaan dagiti partido politikal [Dagiti Narebisar a Paglintegan ti Hawaii (HRS) §11-65]

Mierkoles, Marso 8, 2023

[1] Ti deadline wenno maudi nga aldaw ket saan a naladladaw ngem ti maikaduapulo nga aldaw a kaadda ti trabaho kalpasan a naipila ti petision. Ngarud, ti deadline ket mabalin a nasapsapa no ti grupo ket impilada met a nasapsapa ti petisionda
.